Bel direct 024 720 00 79

Hulp of advies nodig? Bel gerust 024 720 00 79 

Verzuimprotocol

  1. Ik ben ziek

Wat vervelend dat je ziek bent. Beterschap! FlexDirect en je werk moeten natuurlijk wel weten dat je vandaag niet kunt komen. Dit houdt in dat je twee telefoontjes moet plegen voordat je weer onder de wol kunt en verder uit kan zieken.

1.1 Ziekmelden FlexDirect

Bij ziekte meld je je op de eerste ziektedag voor aanvang van de dienst telefonisch ziek bij FlexDirect op telefoonnummer: +31247200944. Dit kan elke dag tussen 08:30 en 10:00 uur. Ziekmeldingen via e-mail, sms, WhatsApp, voicemail of via een collega worden niet geaccepteerd.

1.2Ziekmelden leidinggevende

Bel uiterlijk één uur voor aanvang van jouw shift ook je leidinggevende om je ziek te melden. Word je ziek tijdens werktijd, dan meld je je persoonlijk af bij je direct leidinggevende. Je bent niet verplicht om medische informatie te verstrekken aan je leidinggevende bij je ziekmelding.

1.3 Zorg dat je bereikbaar bent

Je contactpersoon van FlexDirect, leidinggevende, de adviseur verzuim en de bedrijfsarts moeten je (telefonisch) kunnen bereiken tijdens werktijden. Daarbij kunnen ze je tijdens je werktijden op je verblijfadres bezoeken. Geef elke wijziging van je adres of telefoonnummer direct door aan je contactpersoon bij FlexDirect. Als je tijdens je verzuim naar het buitenland wilt, dan moet je leidinggevende hier toestemming voor geven.

  1. Terwijl je ziek bent

2.1 Bedrijfsarts

Indien nodig ontvang je een oproep voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Bij verhindering meld je dit direct bij je leidinggevende, zodat de afspraak door je werkgever geannuleerd kan worden. Je werkgever kan uiterlijk 48 uur van tevoren de afspraak kosteloos annuleren. Als de afspraak niet op tijd is geannuleerd, kan je werkgever de kosten op jou verhalen.

Wettelijk gezien stelt de bedrijfsarts uiterlijk in de zesde week een probleemanalyse op en geeft advies over de te nemen stappen tot herstel en werkhervatting. Het accent ligt hierbij op de arbeidsmogelijkheden. Bij (langdurig) verzuim zal de bedrijfsarts periodiek advies geven over de arbeidsmogelijkheden. Afspraken bij de bedrijfsarts worden ingepland in overleg met je werkgever en de casemanager van Uitgedokterd.

2.2 Re-integratie en werkhervatting

Uiterlijk in de achtste verzuimweek wordt er een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak wordt periodiek geëvalueerd. De afspraken worden vastgelegd en de rapportages worden door jou en je werkgever ondertekend. De adviseur verzuim vervult de rol van casemanager tijdens de verzuimperiode en adviseert jou en jouw werkgever over de re-integratie.

  1. Ik ben beter

3.1 Betermelden na kort verzuim

Fijn dat je weer beter bent! Zodra je weer aan het werk kunt bel je FlexDirect op telefoonnummer: +31247200944. We kijken dan samen naar jouw werkplanning en wanneer je weer ingepland kunt worden. Bel hierna ook je direct leidinggevende om door te geven dat je weer aan het werk gaat.

3.2 Betermelden na langdurige afwezigheid

Wanneer je in staat bent je werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te hervatten, dan meld je dit bij je leidinggevende. Samen met je leidinggevende maak je – als dit van toepassing is – een werkhervattingsplan waarin je afspraken maakt over aangepaste of vervangende werkzaamheden en opbouw naar volledig herstel. Wanneer je 100% hersteld bent voor eigen werk, overleg je met je leidinggevende over de herstelmelding.

  1. I am sick

I’m sorry to hear that you’re not feeling well. Get well soon! FlexDirect and your employer need to be informed that you won’t be able to come in today. This means you’ll need to make two phone calls before you can rest and recover further.

1.1 Reporting Sick to FlexDirect

In case of illness, on the first day before starting your shift, report your sickness to FlexDirect by phone at: +31247200944. This can be done between 08:30 and 10:00 every day. Sickness notifications via email, SMS, WhatsApp, voicemail, or through a colleague will not be accepted.

1.2 Reporting Sick to Supervisor

Also, one hour before the start of your shift, call your supervisor to report your sickness. If you become ill during working hours, personally inform your immediate supervisor. You are not obliged to provide medical information to your supervisor when reporting sick.

1.3 Ensure You’re Reachable

Your contact person at FlexDirect, supervisor, the absence advisor, and the company doctor should be able to reach you (by phone) during working hours. They may also visit you at your place of stay during your working hours. Notify your contact person at FlexDirect immediately of any changes to your address or phone number. If you plan to go abroad during your sick leave, you must obtain permission from your supervisor.

  1. While You’re Sick

If necessary, you will receive an appointment for a consultation with the company doctor. If you are unable to attend, inform your supervisor immediately so that your employer can cancel the appointment. Your employer can cancel the appointment free of charge up to 48 hours in advance. If the appointment is not canceled in time, your employer may pass on the costs to you.

By law, the company doctor will draw up a problem analysis no later than the sixth week and provide advice on the steps to recovery and return to work. The focus is on work-related possibilities. In case of (prolonged) absence, the company doctor will periodically advise on work-related possibilities. Appointments with the company doctor are scheduled in consultation with your employer and the case manager from Uitgedokterd.

2.2 Reintegration and Return to Work

No later than the eighth week of absence, a plan of action will be drawn up. This plan of action will be evaluated periodically. The agreements will be recorded and the reports will be signed by you and your employer. The absence advisor acts as the case manager during the period of absence and advises you and your employer on reintegration.

  1. I am Better

3.1 Reporting Improvement after Short Absence

Great to hear you’re feeling better! As soon as you’re ready to return to work, call FlexDirect at phone number: +31247200944. We will then discuss your work schedule and when you can be scheduled again. After this, also inform your immediate supervisor that you’re returning to work.

3.2 Reporting Improvement after Long-Term Absence

When you are able to resume your duties either fully or partially, inform your supervisor. Together with your supervisor, create a return-to-work plan if applicable, outlining agreements regarding adjusted or replacement tasks and a gradual return to full recovery. When you are 100% recovered for your regular duties, consult with your supervisor regarding the return-to-work notification.

  1. Jestem chory/chora

Przykro mi słyszeć, że się źle czujesz. Szybkiego powrotu do zdrowia! Ważne jest, aby FlexDirect i Twoj pracodawca zostali poinformowani, że dzisiaj nie będziesz w stanie przyjść. Oznacza to, że będziesz musiał/dusiała zadzwonić dwa razy, zanim będziesz mógł/mogła odpocząć i dochodzić do siebie dalej.

1.1 Zgłaszanie choroby do FlexDirect

W przypadku choroby, w pierwszym dniu przed rozpoczęciem zmiany, zgłoś swoją chorobę do FlexDirect telefonicznie pod numerem: +31247200944. Można to zrobić każdego dnia między 08:30 a 10:00. Zgłoszenia choroby za pomocą e-maila, SMS-ów, WhatsAppa, poczty głosowej lub za pośrednictwem kolegi/koleżanki nie będą akceptowane.

1.2 Zgłaszanie choroby przełożonemu

Również godzinę przed rozpoczęciem zmiany zadzwoń do swojego przełożonego, aby zgłosić swoją chorobę. Jeśli zachorujesz w trakcie godzin pracy, poinformuj osobiście swojego bezpośredniego przełożonego. Nie jesteś zobowiązany/zobowiązana do podawania informacji medycznych swojemu przełożonemu podczas zgłaszania choroby.

1.3 Upewnij się, że jesteś osiągalny/osiągalna

Twój kontakt w FlexDirect, przełożony, doradca ds. absencji oraz lekarz zakładowy powinni móc się z Tobą skontaktować (telefonicznie) w godzinach pracy. Mogą też odwiedzić Cię podczas Twoich godzin pracy w miejscu, gdzie przebywasz. Natychmiast powiadom swój kontakt w FlexDirect o wszelkich zmianach w Twoim adresie lub numerze telefonu. Jeśli planujesz wyjechać za granicę podczas zwolnienia lekarskiego, musisz uzyskać na to zgodę od swojego przełożonego.

  1. Podczas choroby

2.1 Lekarz zakładowy

Jeśli to konieczne, otrzymasz zaproszenie na wizytę u lekarza zakładowego. Jeśli nie będziesz w stanie stawić się na wizycie, natychmiast poinformuj swojego przełożonego, aby Twój pracodawca mógł odwołać wizytę. Twój pracodawca może bezpłatnie odwołać wizytę do 48 godzin wcześniej. Jeśli wizyta nie zostanie odwołana na czas, Twój pracodawca może obciążyć Cię kosztami.

Zgodnie z prawem, lekarz zakładowy sporządzi analizę problemu najpóźniej w szóstym tygodniu i udzieli rad dotyczących kroków do powrotu do zdrowia i pracy. Skupia się to głównie na możliwościach zatrudnienia. W przypadku (długotrwałej) absencji lekarz zakładowy będzie okresowo udzielać rad dotyczących możliwości zatrudnienia. Wizyty u lekarza zakładowego są planowane we współpracy z pracodawcą i kierownikiem ds. przypadków z Uitgedokterd.

2.2 Reintegracja i Powrót do Pracy

Najpóźniej w ósmym tygodniu absencji zostanie opracowany plan działań. Ten plan będzie okresowo oceniany. Umowy zostaną zapisane, a raporty będą podpisywane przez Ciebie i Twojego pracodawcę. Doradca ds. absencji pełni rolę kierownika przypadku podczas okresu absencji i udziela Ci i Twojemu pracodawcy porad dotyczących reintegracji.

  1. Jestem zdrowszy/zdrowsza

3.1 Zgłaszanie poprawy po krótkiej absencji

Miło słyszeć, że znów się dobrze czujesz! Jak tylko będziesz gotowy/gotowa wrócić do pracy, zadzwoń do FlexDirect pod numer telefonu: +31247200944. Razem omówimy Twój plan pracy i kiedy możesz zostać ponownie zaplanowany/zaplanowana. Po tym powiadom też swojego bezpośredniego przełożonego, że wracasz do pracy.

3.2 Zgłaszanie poprawy po długotrwałej absencji

Kiedy będziesz w stanie wznowić pracę w całości lub częściowo, poinformuj o tym swojego przełożonego. Razem z przełożonym opracujesz plan powrotu do pracy, jeśli jest to konieczne, ustalając w nim umowy dotyczące dostosowanych lub zastępczych zadań oraz stopniowego powrotu do pełnej sprawności. Kiedy będziesz w pełni zdrowy/zdrowa do wykonywania swoich zwykłych obowiązków, skonsultuj się z przełożonym w sprawie zgłoszenia gotowości do pracy.